Werken bij Big Bazar
 Let's work @ Big Bazar
 
 
 
 
 
Je bent hier: Home > Disclaimer
 
Werken bij BigBazar
 

Disclaimer

Op elke toegang en/of elk gebruik van de website werkenbijbigbazar.nl zijn de onderstaande voorwaarden van Big Bazar B.V. (gevestigd te 1114 AM, aan de Van der Madeweg, hierna: Big Bazar) van toepassing. Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de website van Big Bazar, dan wel door gebruik van deze website te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing ten aanzien van het gebruik van andere websites van Big Bazar bereikbaar via aan de domeinnaam werkenbijbigbazar.nl gerelateerde sublevel domeinnamen.
 
Big Bazar heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de website van Big Bazar geschiedt voor eigen rekening en risico.
 
De website van Big Bazar bevat gegevens en bestanden (waaronder profielen van sollicitanten van Big Bazar) die eigendom zijn van Big Bazar en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Big Bazar van toepassing op alle merken die op haar website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Big Bazar en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Big Bazar en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de website van Big Bazar is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen. Big Bazar verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar website en de op haar website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de website van Big Bazar ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via BigBazar in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van Big Bazar en/of (potentiële) leveranciers.
 
Het is u niet toegestaan om de website van Big Bazar of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de website van Big Bazar of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins (‘spammen').
 
Big Bazar is gerechtigd haar website al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.
 
Big Bazar is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Big Bazar genomen voorzorgsmaatregelen, op de website, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.
 
De website van Big Bazar kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Big Bazar heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites.
 
Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Big Bazar terzake vrijwaren.
 
Big Bazar wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van haar website of de inhoud daarvan, dan wel door de (tijdelijke) onmogelijkheid om van haar website gebruik te maken. Indien en voor zover Big Bazar op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden geacht voor schade voortvloeiend uit het gebruik van haar website zal de aansprakelijkheid van Big Bazar nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van Big Bazar is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per gebeurtenis en maximaal € 10.000,- per jaar. Big Bazar behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.
 
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 
 
Vacatures rond een stad
 
 
Overwerkenbijbigbazar.nl
 
Volg Big Bazar